От съобщението разпространено чрез единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, става ясно че процедурата се очаква да стартира до края на месец март 2022 г. А общата стойност на предвидените средства е около 70 млн. евро идващи от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU. Чрез процедурата се цели подкрепа на фирмите в настоящите условия на непрекъснато покачващи се цени на енергийни ресурси. Да се допринесе за постигането на общата кумулативна цел за икономии на енергия за периода 2021—2030 г., залегнала в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България и ускоряване на преходът към зелена икономика.