Поредна доза финансова инжекция за компенсиране на загубите причинени от COVID-19 на сектор “Туризъм“. Между 28.01.22 г. – 04.02.22 г., предприятията от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията, ще могат да заявят своето участие в разпределението на предвидените 30 млн. лв. държавна помощ под формата на безвъзмездни средства. За целта фирмите трябва да развиват своята основна и/или допълнителна дейност в някой от следните подсектори на туризма:

– „Хотелиерство“;

– “Ресторантьорство“;

– „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;

– „Организиране на конгреси и търговски изложения“;

– „Други дейности по хуманно здравеопазване“;

– „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;

– „Поддържане на добро физическо състояние“.

Безвъзмездните средства ще се разпределят между всички кандидати отговарящи на изискванията и подали своите заявления, на пропорционален принцип спрямо броят им и реализираните обороти през 2019 г.,но не повече от 20% от тях. Всички условия за допустимост на кандидатите по процедурата може да откриете тук:

Условия