И през 2022 г. се запазват увеличените грантове по мерките от “ Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор„. Винопроизводители (вписани в лозарския регистър), техните асоциации и междубраншови организации (признати съгласно Наредба № 12 от 2015 г.), желаещи да се възползват от една от най-успешните мерки от програмата – “Инвестиции в предприятия“, ще могат да получат до 70% финансиране на одобрените разходи, включени в заявленията им . Документи за кандидатстване ще се приемат в периода 01.04 – 21.04.2022 г. в Централно управление на ДФ „Земеделие“. Повече информация относно условията по процедурата, ще откриете в нашето резюме