Удължават срока за прилагане на мярката “60 на 40“ и след периода на извънредна епидемична обстановка. В ДВ. бр. 27 от 05.04.2022 г. е обнародвано ПМС № 40 от 31.03.2022 г. за изменение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение. Съществени изменения на добре познатите условията на приложение на мярката няма. Променен е срока на приложение, от 1 март 2022 г. до 30 юни 2022 г. И условието кандидатите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски преди 1 януари 2021 г. за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение. Напомняме, от мярката могат да се възползват работодатели, които: – имат спад в оборота с не по-малко от 30% – 40 % , за месеца за който кандидатстват спрямо средномесечните им приходи 2019/2020 г. (в зависимост от годината на регистрация им); – чийто служители се е наложило да преустановят работна дейност; – и/или са работили с намалено работно време; – и/или са ползвали отпуск поради влошената епидемична обстановка в страната през периода 13 март до 31 декември 2020 г., ще могат да се възползват от финансова подкрепа в размер между 50% – 60% от осигурителния доход на служителите си.