На 13.12.2021г. стартира обществено обсъждане по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Необходимостта от изменения и допълнения в закона е обоснована с цел постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021 -2027 г., базирана основно на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския Парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Регламент (ЕС) 2021/1060), както и на съответните регламенти по отделните фондове.

С Проекта се правят единични промени, отразяващи специфичния характер на управлението на средствата относими към новия програмен период 2021-2027 г., в няколко насоки: 

  • Промени, произтичащи от Регламент (ЕС) 2021/1060;
  • Промени насочени към прецизиране в някои от елементите на административните производства;
  • Продължаване на действието на досегашната регулация към средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
  • Промени в други закони.

Общественото обсъждане ще приключи на 12.02.2022 г.

Автор:

Анна Кожухарова